Go基础编程:运算符

  • A+
所属分类:Golang

算术运算符

| 运算符 | 术语 | 示例 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| + | 加 | 10 + 5 | 15 |
| - | 减 | 10 - 5 | 5 |
| * | 乘 | 10 * 5 | 50 |
| / | 除 | 10 / 5 | 2 |
| % | 取模(取余) | 10 % 3 | 1 |
| ++ | 后自增,没有前自增 | a=0; a++ | a=1 |
| – | 后自减,没有前自减 | a=2; a– | a=1 |

在Go语言中,++ 与 – 是作为语句而并不是作为表达式。

关系运算符

| 运算符 | 术语 | 示例 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| == | 相等于 | 4 == 3 | false |
| != | 不等于 | 4 != 3 | true |
| < | 小于 | 4 < 3 | false |
| > | 大于 | 4 > 3 | true |
| <= | 小于等于 | 4 <= 3 | false |
| >= | 大于等于 | 4 >= 1 | true |

逻辑运算符

| 运算符 | 术语 | 示例 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| ! | 非 | !a | 如果a为假,则!a为真;如果a为真,则!a为假。 |
| && | 与 | a && b | 如果a和b都为真,则结果为真,否则为假。 |
| \| | 或 | a \| b | 如果a和b有一个为真,则结果为真,二者都为假时,结果为假。 |

位运算符

| 运算符 | 术语 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| & | 按位与 | 参与运算的两数各对应的二进位相与 | 60 & 13结果为12 |
| \| | 按位或 | 参与运算的两数各对应的二进位相或 | 60 \| 13 结果为61 |
| ^ | 异或 | 参与运算的两数各对应的二进位相异或,当两对应的二进位相异时,结果为1 | 60 ^ 13 结果为240 |
| << | 左移 | 左移n位就是乘以2的n次方。 左边丢弃,右边补0。 | 4 << 2 结果为16 |
| >> | 右移 | 右移n位就是除以2的n次方。 右边丢弃,左边补位。 | 4 >> 2 结果为1 |

赋值运算符

| 运算符 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| = | 普通赋值 | c = a + b 将 a + b 表达式结果赋值给 c |
| += | 相加后再赋值 | c += a 等价于 c = c + a |
| -= | 相减后再赋值 | c -= a 等价于 c = c - a |
| *= | 相乘后再赋值 | c = a 等价于 c = c a |
| /= | 相除后再赋值 | c /= a 等价于 c = c / a |
| %= | 求余后再赋值 | c %= a 等价于 c = c % a |
| <<= | 左移后赋值 | c <<= 2 等价于 c = c << 2 |
| >>= | 右移后赋值 | c >>= 2 等价于 c = c >> 2 |
| &= | 按位与后赋值 | c &= 2 等价于 c = c & 2 |
| ^= | 按位异或后赋值 | c ^= 2 等价于 c = c ^ 2 |
| \|= | 按位或后赋值 | c \|= 2 等价于 c = c \| 2 |

其他运算符

| 运算符 | 术语 | 示例 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| & | 取地址运算符 | &a | 变量a的地址 |
| * | 取值运算符 | *a | 指针变量a所指向内存的值 |

运算符优先级

在Go语言中,一元运算符拥有最高的优先级,二元运算符的运算方向均是从左至右。

下表列出了所有运算符以及它们的优先级,由上至下代表优先级由高到低:
这里写图片描述

本文转自:http://www.runoob.com/go/go-operators.html

  • 我的微信
  • 这是我的微信扫一扫
  • weinxin
  • 我的微信公众号
  • 我的微信公众号扫一扫
  • weinxin