C#下如何用NPlot绘制期货股票K线图(2):读取数据文件让K线图自动更新

 • A+
所属分类:C#

C#下如何用NPlot绘制期货股票K线图(2):读取数据文件让K线图自动更新 - 信渤网络科技区块链改 - 博客园

C#下如何用NPlot绘制期货股票K线图(2):读取数据文件让K线图自动更新

[内容介绍]上一篇介绍了K线图的基本绘制方法,但很不完善,本篇增加了它直接读取数据的功能,这对于金融市场的数据量大且又需要动态刷新功能的实现很重要.
[实现方法]
1.需要一个数据文件,这里用的是直接读取由另一个CTP程序从上期交易所接收的期货合约RB1609所写的行情文件日线数据rb1609_d1.txt
文件格式如下:
日期     时间    开盘    最高     最低    收盘    成交量    持仓量
1561333493117_43.gif

20160810            0.100000             2555.00             2606.00             2540.00             2563.00                3114                6858

20160812            0.100000             2548.00             2554.00             2532.00             2539.00                 908                8184

20160812            0.100000             2548.00             2565.00             2461.00             2557.00                5706                6472

20160815            0.100000             2533.00             2546.00             2528.00             2541.00                 492                6302

20160815            0.100000             2533.00             2574.00             2492.00             2560.00                3960                5384

20160816            0.100000             2560.00             2594.00             2558.00             2568.00                 800                5124

20160816            0.000000             2560.00             2647.00             2558.00             2613.00                4208                5558

20160817            0.000000             2607.00             2626.00             2548.00             2553.00                2104                5266

20160818            0.000000             2550.00             2561.00             2531.00             2545.00                 404                5190

20160817            0.000000             2607.00             2626.00             2578.00             2601.00                1244                5438

20160819            0.000000             2549.00             2549.00             2525.00             2533.00                 136                4538

20160819            0.000000             2549.00             2549.00             2520.00             2527.00                 464                4394

20160819            0.000000             2549.00             2549.00             2520.00             2527.00                 540                4350

20160819            0.000000             2549.00             2549.00             2519.00             2519.00                 546                4350

20160819            0.000000             2549.00             2549.00             2519.00             2523.00                 574                4348

20160819            0.000000             2549.00             2549.00             2519.00             2523.00                 574                4348

20160819            0.000000             2549.00             2549.00             2485.00             2515.00                1274                4382

20160822            0.000000             2519.00             2521.00             2498.00             2509.00                 208                4342

20160822            0.000000             2519.00             2522.00             2462.00             2480.00                1988                4280

20160823            0.000000             2475.00             2480.00             2465.00             2480.00                 162                4210

20160823            0.000000             2475.00             2515.00             2465.00             2512.00                1054                3966

20160824            0.000000             2502.00             2515.00             2495.00             2498.00                 160                3972

20160825            0.000000             2519.00             2537.00             2466.00             2486.00                 732                3198

20160826            0.000000             2508.00             2509.00             2506.00             2508.00                   8                3200

20160826            0.000000             2508.00             2521.00             2476.00             2476.00                 844                3038

20160829            0.000000             2478.00             2478.00             2442.00             2453.00                  94                3024

20160829            0.000000             2478.00             2478.00             2442.00             2468.00                 388                2958

20160830            0.000000             2452.00             2484.00             2452.00             2469.00                 102                2922

20160830            0.000000             2452.00             2484.00             2442.00             2442.00                 308                2788

20160831            0.000000             2437.00             2452.00             2420.00             2425.00                  92                2692

20160831            0.000000             2437.00             2452.00             2420.00             2425.00                  92                2692

20160831            0.000000             2437.00             2452.00             2420.00             2425.00                  92                2692

20160831            0.000000             2437.00             2452.00             2420.00             2425.00                  92                2692

20160831            0.000000             2437.00             2452.00             2420.00             2424.00                 154                2644

20160831            0.000000             2437.00             2452.00             2405.00             2424.00                 210                2642

20160831            0.000000             2437.00             2452.00             2320.00             2325.00                 550                2524

20160901            0.000000             2325.00             2415.00             2325.00             2415.00                  64                2520

20160902            0.000000             2407.00             2407.00             2407.00             2407.00                 120                2460

1561333493117_43.gif
2.让程序加载后默认打开这个rb1609_d1.txt文件
使用4个函数:
⑴窗体加载函数
1561333493117_43.gif
 1       private void FormCtp_Load(object sender, EventArgs e)
 2         {
 3
 4             OpenChartFile(file);
 5
 6             this.MouseWheel += new MouseEventHandler(FormCtp_MouseWheel);

7             timer.Elapsed += new System.Timers.ElapsedEventHandler(timer_Elapsed);

8             timer.Enabled = true;
 9             timer.AutoReset = true; //是否不断重复定时器操作
10
11
12         }
1561333493117_43.gif
 ⑵打开图表函数,获得合约名称,同时调用读取文件数据函数
1561333493117_43.gif
 1      private void OpenChartFile(string fileName)
 2         {
 3             this.textBox1.Focus();
 4             if (!String.IsNullOrEmpty(fileName))
 5             {
 6                 //获取股票合约代码名称
 7             int m1 = fileName.LastIndexOf(@"\");
 8                 int m2 = fileName.LastIndexOf(@"_");
 9                 int m3 = fileName.IndexOf(@".txt");
10                 pathCtp = file.Substring(0, file.LastIndexOf(@"\"));
11                 //  string[] subLines = pathCtp.Split('\');
12                 stockName = fileName.Substring(m1 + 1, m2 - m1 - 1);
13                 period = fileName.Substring(m2 + 1, m3 - m2 - 1);
14                 label_symbol.Text = stockName + @"   周期: " + period;
15                 file = fileName;
16                 //MessageBox.Show(fileName);
17                 DataStock = LoadCtpInfo(file);//读取文件数据到listp
18                 DataStock.Reverse();//反转list容器上元素
19                 xEnd = 0;
20                 xBegin = Math.Min(xInitShowBars, DataStock.Count - 1);
21                 xShowBars = xInitShowBars;
22                 ReFreshMe(ref xBegin, ref xEnd, ref xShowBars, 0);
23             }
24         }
1561333493117_43.gif
 ⑶读取文件数据函数:
1561333493117_43.gif
 1      private List LoadCtpInfo(string fileName)
 2         {
 3             //MessageBox.Show(fileName);

4             using (Stream resourceStream = new FileStream(fileName, FileMode.Open, FileAccess.Read, FileShare.ReadWrite))

5             {

6                 using (StreamReader reader = new StreamReader(resourceStream, Encoding.GetEncoding("GB2312")))

7                 {
 8                     //一次读入所有行到一个string[]

9                     var strings = reader.ReadToEnd().Split(new char[] { '\n' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);

10                     textBox1.Text = strings.Length.ToString();
11                     //根据数据文件行数动态构建一个list
12                     var res = new List(strings.Length);

13                     //List DataOpen = new List(strings.Length);

14                     //List DataHigh = new List(strings.Length);

15                     //List DataLow = new List(strings.Length);

16                     //List DataClose = new List(strings.Length);

17                     ////DataVolume = new List(strings.Length);
18                     ////DataHold = new List(strings.Length);

19                     //List DataTime = new List(strings.Length);

20                     //List Time = new List(strings.Length);
21
22                     //针对每一行文本按结构添加成股票图数据
23                     for (int i = 0; i < strings.Length; i++)
24                     {
25                         //string line = strings[i];

26                         string[] subLines = strings[i].Split(new char[] { '\t' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);

27                         CtpInfo data = new CtpInfo();
28                         //对每一行文本按结构进行数据转换
29                         CtpTxt2AmCharts(subLines, out data);
30                         DateTime date = data.date;
31                         Double open = data.open;
32                         Double high = data.high;
33                         Double low = data.low;
34                         Double close = data.close;
35                         Double volume = data.volume;
36                         Double hold = data.hold;
37                         //MessageBox.Show(DataOpen[i].ToString());
38                         //DataHigh.Add(high);
39                         //DataLow.Add(low);
40                         //DataClose.Add(close);
41                         //DataOpen.Add(open);
42                         //DataTime.Add(date);
43                         //Time.Add(i);
44                         res.Add(
45                             new StockInfo
46                             {
47                                 date = date,
48                                 open = open,
49                                 high = high,
50                                 low = low,
51                                 close = close,
52                                 volume = volume
53                             });
54                     }
55                     return res;
56                 }
57             }
58         }
1561333493117_43.gif
⑷对每一行文本按结构进行数据转换函数
1561333493117_43.gif
 1       void CtpTxt2AmCharts(string[] vitems, out CtpInfo data)
 2         {
 3             //vitems[0]=20160101;
 4             data = new CtpInfo();
 5             data.open = Double.Parse(vitems[2].Trim());
 6             data.high = Double.Parse(vitems[3].Trim());
 7             data.low = Double.Parse(vitems[4].Trim());
 8             data.close = Double.Parse(vitems[5].Trim());
 9             data.volume = Double.Parse(vitems[6].Trim());
10             data.hold = Double.Parse(vitems[7].Trim());
11             int year = Int32.Parse(vitems[0].Trim().Substring(0, 4));
12             int month = Int32.Parse(vitems[0].Trim().Substring(4, 2));
13             int day = Int32.Parse(vitems[0].Trim().Substring(6, 2));
14             //vitems[1]=0.121212;
15
16             int time = (int)(Double.Parse(vitems[1].Trim()) * 1000000);
17             int h = time / 10000;
18             //  MessageBox.Show(vitems[1].Trim());
19             int m = Int32.Parse(vitems[1].Trim().Substring(4, 2));
20             //  MessageBox.Show(vitems[1].Trim().Substring(4, 2));
21             //  MessageBox.Show(vitems[1].Trim().Substring(6, 2));
22             int s = Int32.Parse(vitems[1].Trim().Substring(6, 2));
23             DateTime date1 = new DateTime(year, month, day, h, m, s);
24             //DateTime date0 = new DateTime(1970, 1, 1, 0, 0, 0);
25             //System.TimeSpan timeSpan = date1 - date0;
26             //int timeSign = (int)timeSpan.TotalMinutes;
27             data.date = date1;
28         }
1561333493117_43.gif
 3.上述程序需要使用的一个数据结构文件
1561333493117_43.gif
  1   using System;
  2 using System.Collections.Generic;
  3 using System.Linq;
  4 using System.Text;
  5 ///<数据结构文件>
  6 ///stockinfo.cs
  7 ///<>
  8
  9 namespace StockAnalyse
 10 {
 11     /// 

 12     /// 股票数据结构信息
 13     /// 

 14     public class StockInfo
 15     {
 16         /// 

 17         /// 时间
 18         /// 

 19         public DateTime date { get; set; }
 20
 21         /// 

 22         /// 开盘价
 23         /// 

 24         public double open { get; set; }
 25         /// 

 26         /// 最高价
 27         /// 

 28         public double high { get; set; }
 29         /// 

 30         /// 最低价
 31         /// 

 32         public double low { get; set; }
 33         /// 

 34         /// 收盘价
 35         /// 

 36         public double close { get; set; }
 37
 38         /// 

 39         /// 成交量
 40         /// 

 41         public double volume { get; set; }
 42     }
 43     /// 

 44     /// 商品合约列表结构信息
 45     /// 

 46     public class QuotesInfo
 47     {
 48         /////////////////////////////
 49         /// 商品名称
 50         ///////////////////////
 51         public string symbol { get; set; }
 52         /// 

 53         /// 时间
 54         /// 

 55         public DateTime date { get; set; }
 56         public string time { get; set; }
 57         /// 

 58         /// 开盘价
 59         /// 

 60         public double open { get; set; }
 61         /// 

 62         /// 最高价
 63         /// 

 64         public double high { get; set; }
 65         /// 

 66         /// 最低价
 67         /// 

 68         public double low { get; set; }
 69         /// 

 70         /// 收盘价
 71         /// 

 72         public double close { get; set; }
 73
 74         /// 

 75         /// 成交量
 76         /// 

 77         public double volume { get; set; }
 78     }
 79     /// 

 80     /// Ctp期货数据结构
 81     /// 

 82     public class CtpInfo
 83     {
 84         /// 

 85         /// 时间
 86         /// 

 87         public DateTime date { get; set; }
 88
 89         /// 

 90         /// 开盘价
 91         /// 

 92         public double open { get; set; }
 93         /// 

 94         /// 最高价
 95         /// 

 96         public double high { get; set; }
 97         /// 

 98         /// 最低价
 99         /// 

100         public double low { get; set; }
101         /// 

102         /// 收盘价
103         /// 

104         public double close { get; set; }
105
106         /// 

107         /// 成交量
108         /// 

109         public double volume { get; set; }
110         /// 

111         /// 持仓量
112         /// 

113         public double hold { get; set; }
114     }

115     public enum TimeFrame { tick = 0, M1, M5, M15, M30, H1, D1, W1, Mn1, Y1 };

116
117 }
1561333493117_43.gif

 • 我的微信
 • 这是我的微信扫一扫
 • weinxin
 • 我的微信公众号
 • 我的微信公众号扫一扫
 • weinxin